Aktualisiert 22.09.2019
Kilianikirtag in Sarmingstein 12.07.2015
Fotos: B├╝rgermeister NR. Nikolaus Prinz