Aktualisiert 19.01.2020
Kilianikirtag in Sarmingstein 12.07.2015
Fotos: B├╝rgermeister NR. Nikolaus Prinz